♦इस खबर को आगे शेयर जरूर करें ♦

जिल्ह्यातील 10 वर्षावरील अवसायनातील 223 दुग्ध सहकारी संस्थाची नोंदणी रद्द; तुमच्या संस्थेचं नाव आहे का ? वाचा तालुकानिहाय यादी

MH 28 News Live, बुलढाणा : राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार 10 वर्षांवरील अवसायनातील दुग्ध सहाकरी संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात 10 वर्षांवरील 223 संस्थांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. या संस्थांवर टप्प्याटप्प्याने कारवाई करून नोंदणी रद्द करण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, पुणे व विभागीय उपनिबंधक सहकारी संस्था अमरावती यांच्या सुचनेनुसार व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 109 अंतर्गत तरतुदीनुसार अवसायनातील सहाकरी संस्थाची नोंदणी रद्द करण्याबाबतचे निर्देश देण्यात आले आहे. अवसायनातील संस्थाची नोंदणी रद्द करण्यापूर्वी संस्थाच्या हरकती, आक्षेप मागविणे आवश्यक आहे. संबंधित संस्था आणि त्यांच्या धनको, ऋणको आणि अन्य संबंधितांचे म्हणणे एकूण घेण्याकरीता प्रसिद्धी करण्यात आले आहे.

अवसायनातील संस्थाची यादी प्रमाणे एकूण २२३ संस्थाची नोंदणी रद्द करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येत आहे. नोंदणी रद्द करण्यापूर्वी अवसायक, कार्यालयास त्यांच्या हरकती, आक्षेप सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध) बुलडाणा, प्रशासकीय इमारत, बुलडाणा यांच्याकडे प्रसिध्दी दिनांकापासून सात दिवसाच्या आत नोंदविण्यात यावे. उक्त कालावधीत कोणतेही आक्षेप व हरकती प्राप्त न झाल्यास कोणास काहीही म्हणावयाचे नाही असे गृहीत धरून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 109 अंतर्गत तसेच कलम 21 अतर्गत नोंदणी रद्द करणेबाबत कार्यवाही करण्यात येणार आहे, असे सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध) बुलडाणा यांनी कळविले आहे.

अवसायनातील संस्थांची यादी पुढीलप्रमाणे आहे. बुलडाणा तालुका (दुग्ध संस्था) – सर्वादेय –रायपूर, शारदा –वरवंड, शंकर – दहीद बु., गजानन – साखळी बु., गणेश – नांद्रा कोळी, गजानन – पिंपळगांव सराई, अजिंठा – साखळी खुर्द, जगदंबा – ढासळवाडी, अमर – देऊळघाट, गजानन तराळखेड, प्रगती – तांदुळवाडी, लक्ष्मी – ढालसावंगी, स्व. भा. शिंगणे – कुलमखेड, बुधनेश्वर – मढ, कामधेनू – कुंबेफळ, श्रीनाथ – गिरडा बु., कृष्णा बोधेगांव, भगीरथ देवपूर, जय गजानन – मोंढाळा, गणेश – भादोला, गजानन – माळविहीर, चक्रधर – रुईखेड टेकाडे, श्रीकृष्ण – शिरपूर, जगदंबा – धाड, सागवन – सागवन,

लोणार तालुका – सदगुरु हिवरावखंड, गोपालकृष्ण – देऊळगांव कुंड, यशोदामाता – महार चिकणा, भोलेनाथ – वढव, अंबिका – पांगरा डोळे, शाहूदेव – खुरमपुर, राधाकृष्ण – कोयाळी, राजीव गांधी –किन्ही, कामधेनु – हात्ता, गजानन शिवणी पिसा, श्रीकृष्ण – तांबोळा, संत नेमीनाथ – सोमठाणा,

चिखली तालुका – जयभवानी – गोद्री, सावरगांव –डु-सा. डुकरे, सोमनाथ – डोंगरशेवली, दत्तकृपा – दिवठाणा, किसनदेव – एकलारा, शिवशक्ती महिमळ, कामधेनु धोत्रा भनगोजी, सोनाजी – उतरादा, जयभवानी – इसोली, संगम – मुंगसरी, हनुमान –मालगणी, गोपाल – वळती, संतोषीमाता – सवणा, लक्ष्मी – अंत्री कोळी, अन्नपूर्णा – खोर, दत्तकृपा –शेलूद, क्रांती – पांढरदेव, जिवनज्योती – अमडापूर, देऊळगाव राजा तालुका – मेहरबाबा – किन्ही पवार, कामधेनु – इसरुळ, जय भोले – मंगरुळ, हनुमान – येवता, गणेश – देऊळगांव धनगर, म. ज्यो. फुले – अंभोरा, अन्नपूर्णा – मेरा बु,, जय मल्हार -आळंद, गजानन – चांदई, गुरु परमानंद – काटोडा, सिद्धेश्वर – कोलारा, शिवकृपा चिंचोली बुरुकुल, सरस्वती – अंत्री खेडेकर, विठ्ठल – पाडळी शिंदे, कामधेनु – शेलगांव अटोळ, शिवशंकर – भरोसा, संजीवनी – गांगलगांव, शिवकृपा – मंडपगांव, म. जो. फुले – डोढ्रा, ब्रम्हानंद – सिनगांव जहा. स्वा. भा. शि. – दे. महि, मिलींद- जांभोरा.

मेहकर तालुका – पांडुरंग – आंद्रुड, व. नाईक — गोहगांव, समता – हिवरा खुर्द, पैनगंगा – कंबरर्खेड, कामधेनु – फैजलापूर, शिवशंकर – परडा, जगदंबा – शेंदला, माऊली कल्याणा, पैनगंगा – परतापूर, गजानन – ब्रम्हपुरी, प्रेरणा – दूधा, मातासती – नागझरी खुर्द, अंजनी बु – अंजनी बु,, अंबिका – वडगांव माळी, शिवगंगा – वरवंड, जिजामाता -चिचोली बोरे, जय महाराष्ट्र महिला – खंडाळा.

सिदखेडराजा तालुका – पूर्णा – दुसरबीड, पारसनाथ- वाघाळा, कपिला — राहेरी, मंगलादेवी – नसिराबाद, भुलेश्वर – शेंदुर्जन, कामधेनु – खामगांव, आनंद – पिंपळगांव कुडा, हनुमान – वाघोरा, नरसिंह – उमरद, गजानन – पांगरखेड, म. ज्यो. फुले – जांभोरा, म. ज्यो. फुले – आडगाव राजा, हनुमान – शेलगाव राऊत, शंकर – निमखेड, बालाजी – खैरव, गजानन – देऊळगाव कोळ, सयाजी – सोनोशी, कान्होबा – कुंबेफळ, कै. भा. शिंगणे तडेगाव, सोमनपुरी बाबा – वरदडी, धौम्य ऋषी – रताळी, भगवानबाबा -जऊळका, गजानन – सावखेड तेजन.

मलकापूर तालुका – उमाळी – उमाळी, तालसवाडा – तालसवाडा, गोकुळ – तांदुळवाडी, जय मल्हार – मलकापूर, दुधलगाव – दुधलगाव.

मोताळा तालुका – माकोडी – माकोडी, अंबिका तळणी, मथुरा – माळेगांव वडजी, पिंप्री गवळी – पिप्री गवळी, शारदा चिंचपूर, गोपाल – पान्हेरा खेडी, माधव – कोथळी, बजरंगबली – कोराळा, खंडोबा – रिधोरा खं, कपिला – धामणगांव बढे, सा. मारोती झ्सारोळा मारोती, स्व. वामनराव पा – पोखरी, शिवशक्ती – पोफळी, कैलास – चावर्दा, गोकुळ – शेलापूर खुर्द, योगिता – सावरगाव जहा, भक्ती – सारोळा पिर, शेलापूर खुर्द —शेलापूरखुर्द, श्रीकृष्ण –तरोडा, समर्थ – माकोडी, गजानन – आव्हा, श्रीकृष्ण – आव्हा, गजानन – मोताळा, ज्ञानेश्वर – काबरखेड, सचिन – तिघ्रा, जय अंबे – वरुड, जगदंबा – जयपूर, कामधेनु घुसर, विजय सांगळद, बिरसिंग नाईक – कुऱ्हा गोतमारा, गंगा – बोराखेडी, गोकुळ – किन्होळा, नारायण – राजूर, नळगंगा- भोरटेक, मंगलागौरा – डिडोळा,

नांदुरा तालुका – तिकोडी — तिकोडी, जनता – शेलगांव मुकुंद, गुरुदेव – पोटळी, समता – दहीगांव, येरळी – येरळी, अंबिका – धानोरा बु., कपिला – धानोरा विटाळी, केदारनाथ – दहीवडी, विश्वेश्वर – तांदुळवाडी, विदर्भ – नांदुरा,

खामगांव तालुका – खामगांव तालुका दूध उत्पादक सहकारी संस्थांचा संघ मर्या. खामगाव, गवंढळा – गवंढळा, लाखनवाडा – लाखनवाडा, गजानन – राहूड, लोखंडा – लोखंडा, पिंप्री कोरडे पिप्री कोरडे, अंबिका – पिंपळगाव राजा, चिंचपूर – चिंचपूर, पळशी बु., – पळशी बु,, वीर हनुमान – बोरजवळा, म. ज्यो. फुले – भंडारी, गोपालकृष्ण – नागझरी खुर्द, जय हरी – भालेगांव बाजार, गणेश – अंत्रज, श्री संत श्री चंद — जयरामगड, गुप्तेश्वर शिला नेमाने, यशवंत – आडगांव बोरी, गारडगांव – गारडगांव, जगदंबा – पिंप्री धनगर, जयदुर्गा – माटरगांव गेरु, न्यू भारत – गोंधनापूर, ज्योतिबा फुले – कंझारा, यशोदा – पातोंडा पेंडका, आदर्श – माथणी.

संग्रामपूर तालुका – दूधगंगा – मनाली, संजिवनी – पळशी झाशी, लिंगेश्वर – भोन, डॉ. पंजाबराव – निपाणा, शेगाव तालुका – कामधेनु – शेगाव, पूर्णा – मनसगाव, माटरगाव – माटरगाव, मुरलीधर – पिप्राळा, कनारखेड – कनारखेड, शिवभक्त – आडसुळ, संतकृपा – नागझरी खुर्द, आदर्श तरोडा कसबा, पहुरजिरा – पहुरजिरा, गजानन – सवर्णा, बजरंग – आमसरी, किसान – माटरगाव बु,, श्रीकृष्ण – अंभोडा, पांडुरंग – पहूरपूर्णा, शेतकरी – सगोडा, श्रीकृष्ण – सावंगा, शिवशक्ती – वरखेड खुर्द, श्रीकृष्ण – जवळा पळसखेड,

जळगाव जामोद तालुका – जनता – आसलगाव, गोमाता – खंडवी, कामधेनु – जळगाव जा., श्री जगदंबा – सुपडा, महानंद महिला – जळगाव, श्री सुपो – पळशी सुपो, जयश्री – पळसखेड, भैरवनाथ – वडगांवगड, आदिवासी चालठाणा, सातपुडा आदिवासी हनवतखेड.

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें

Please Share This News By Pressing Whatsapp Button
स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे


जवाब जरूर दे 

आप अपने सहर के वर्तमान बिधायक के कार्यों से कितना संतुष्ट है ?

View Results

Loading ... Loading ...


Related Articles

Close
Close
Website Design By Bootalpha.com +91 84482 65129